Menu Zavřeno

Historie Peru

Historiii Peru lze rozdělit na 4 základní cásti

1. Předkolumbovské – indiánské období v Peru
2. Koloniální období v Peru
3. Boj za nezávislost Peru
4. Samostatné Peru a novodobé dějiny

1. Předkolumbovské období historie Peru

V tomto období hrálo důležitou roli několik indiánských kultur. Nejdříve to byla chavínská, močická a nazcaská kultura, které se začínaly rozvíjet v období 1000 př. n. l. Novější kuturou, která hrála nezastupitelnou roli v oblasti And byla kultura Huari. Ta měla svůj vrchol v v období 600 – 1000 n.i.
Po té byli nejmocnějším kmenem Čimuánci, ale brzy na to se již začínájí mocensky projevovat Inkové a v období 1200 – 1300 n.l. položili základy své mocné říše. Těsně před příchodem Španělů ovládají území od Ekvádoru až po odlehlé oblasti v JIžním Chile. Jejich dějiny jsou dějinami, tak jako jiných dobyvatelských národů, dějinami válek. Inkové byli oproti jiným kmenům výbornými staviteli silnic, které jim v těžkém horském terénu dávaly výhodu rychlých přesunů vojenských jednotek a navíc byli výborně organizováni. Jako jedni z mála měli také své uzlíkové písmo, jehož pomocí si předávali zprávy a vedla se státní agenda. Ještě několik let po příchodu Španělů do centrální Ameriky si Inkové v klidu vládli ve své mocné říši v odlehlých Andách s hlavním městem Cuzkem, ukrytým v horách.

2. Koloniální údobí v Peruánské historii

V té době se však rozhořel po úmrtí vládce boj mezi jeho syny Atuhalpem a Huascarem. To oslabilo obrovskou říši a zrovna v tento moment přichází na scénu skupina asi 180 Španělů vedených zkušeným Franciscem Pizzarem.
Vítěz boje o následnictví Atahualpa Pizzara podcenil a ten poučen o conquistě svého kolegy Hernanda Cortéze v Mexiku nelenil a ihned po setkání s vládcem milého Atahualpu zajal. Indiánům sdělil že jej propustí pokud do místnosti nanosí zlato až po úroveň, kam dosáhne dospělý muž. Zabil tak 2 mouchy jednou ranou – nejenom že ovládal pomocí zajatce rozhodování Indiánů, ale ti na místo aby začali brojit, jali se snášeti zlato z celého království, aby tak zachránili svého vládce. A zlata tedy bylo požehnaně. Abych to ale nenatahoval – Pizzaro nakonec nedodržel svůj slib a nechal Atahualpu popravit – uškrtit na „výborném vynálezu“ Španělů – španělské židli. Nebylo to pro něj zcela jednoduché, protože během dlouhého zajetí se skoro spřátelili a trávili spolu hodně času hrou šachů. No on Atahualpa nebyl rovněž žádný beránek, protože nechal během svého panování mimo zabíjení nepřátel zcela vyvraždit několik rodin z řad vznešených Inků.
Po té začali Španělé dobývat celou říší Inků, což se jim díky výborné taktice vedení boje podařilo. Musím ale podotknout, že Inkové po té kladli v horách značně tuhý odpor a zapříčinili smrt mnoha Španělů, kteří byli ale vydatně zásobováni zlatem – lačnými dobrodruhy z již vykradeného Mexika. Mexiko a Peru byly prakticky jedinnými 2 oblastmi v Novém Světě, kde se napnili jejich sny o bohatství. Nemohu nevzpomenout rovněž nejbližšího druha v boji Pizzara Diega de Almagro, který se stal, tak jak to někdy bývá jeho největším nepřítelem. Nejprve byl zabit Diego a po té rovněž Francisco Pizzaro. Na dobývání Peru se ale také aktivně podílel u nás naprosto nedoceněný dobrodruh Hernando De Soto. Ten je proslaven nejenom svými dobyvatelskými a objevitelskými činy, ale i jedním ze symbolů Havany a to bronzovou sochou své krásné ženy, jménem Dona Isabel de Bobadilla. Tuto dámu uvidíte rovněž pokud se podíváte na svou rozpitou láhev kubánského rumu Havana Club. Tato socha zvaná „La Giraldilla“ byla postavena v Havaně po té, co dotyčné puklo srdce, když čekala na svého manžela, zatím co ten si ležel na Floridě. Nikoliv na pláži, ale byl zabit místními indiány.
Španělé však již měli situaci pevně v rukou a až do 18. století odváželi ze země nejenom zlato ale řídili i místní ekonomiku.

3. Boj za nezávislost Peru

Tak jako i v jiných zemích latinské Ameriky v 18 století začíná uvědomování se nových národů vzniklých z míchání ras Španělů a Indiánů. Ti mají pocit, že centrální mocnost jim již nedává dostatek svobody k vlastnímu rozvoji ale dokonce utlačuje jejich touhu po své vlastní státnosti. Probíhá zde několik povstání a osvobozenecký boj vrcholí vítězstvími Simona Bolívara v 1824, kdy Španělé jsou donuceni ustoupit.

4. Samostatné Peru a novodobá historie

Peru působí po krátkou dobu v konfederaci s Bolívií, ale ta se rozpadla po válce s Chile, kdy Peru bylo na straně poražených.
Významným prezidentem byl generál Ramon Castilla, který zrušil otroctví a zahájil reformy vzdělání a ekonomiky.
Peruánské hospodářství bylo postaveno předevšín na těžbě ledku. Po druhé světové válce, které se účastní v protifašistické opozici, však nastává období typické pro všechny státy v oblasti a to období převratů a diktatur a to až do roku 1980, kdy zemi vládl civilní prezident. Ze známých jmen nedávné minulosti můžeme jmenovat Alana Garciu Pereze a nebo, Alberta Fujimori s japonskými předky.